GIỚI THIỆU ASIMCO

Công ty Cổ phần Dịch Vụ KHKT Asimco được thành lập vào ngày 20/02/1998 bởi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đăng kí kinh doanh lần đầu số 042474 ngày 20/02/1998.

Năm 2007 công ty đã chuyển sang hình thức cổ phần và được cấp mã số kinh doanh số: 0100778040 ngày 24/05/2007 bởi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Năm 2017 công ty đã mua lại 100% cổ phần của Công ty Cổ phần thực phẩm Asimco để hợp nhất thành một công ty với vốn điều lệ 14.557.500.000 VNĐ...